Sms:pââʹsspaaʒʒtõs

From Akusanat
Revision as of 05:06, 25 December 2018 by SyncBot (talk | contribs) (Created page with "<div class="homonym"> = pââʹsspaaʒʒtõs ({{smsxml:POS_N}}) = <div class="translations"> == Käännökset == <div class="trans_language"> === {{ lang:fin }} === * fi...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

pââʹsspaaʒʒtõs (substantiivi)

Käännökset

suomiSms

N yes no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no N_SAJOS db sjm no no no no CââʹCCCaaʒʒCõC CõCʒʒaaCCCʹââC pCCʹsspCCʒʒtCs sCtʒʒCCpssʹCCp sõtʒʒaapssʹââp